דף ראשי אודותינו תקנון חסויות צור קשר
אי-מייל: 
סיסמא:
משתמש חדש   שכחתי סיסמא


תקנון ליגת החלומות

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר. אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.
 

האתר וכל המידע הכלול בו, לרבות עיצוב האתר, טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, יישומי תוכנה, גרפים, ותמונות,
הוא רכושה של EZwin, למעט לשימושך הפרטי האישי, אינך רשאי להעתיק, להעביר, להפיץ, לתרגם או לאחסן
תוכנו של אתר אינטרנט זה, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא ללא הסכמת EZwin מראש
ובכתב. זכויות הבעלות באתר, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, יוותרו בכל עת בבעלותה של EZwin. כל הזכויות
שלא הוענקו בזאת במפורש שמורות ל EZwin. סימני המסחר וכל הסימנים האחרים המצויים באתר אינטרנט זה
הם סימני מסחר קנייניים של בעליהם. אינך רשאי לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.

אנו רשאים לשנות מעת לעת את האתר, תוכנו, השירותים המוצעים בו, היקפו וזמינותו ללא הודעה מוקדמת ולפי
שיקול דעתנו המוחלט. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי EZwin בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או
תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות בכל עת את סוג המידע והשירותים הניתנים
במסגרת אתר אינטרנט זה, ובכלל זה על ידי הוספת שירותים או הפסקתם, או הפסקה מוחלטת של פעילות האתר.

יתכן כי באתר יופיעו קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם. מאחר ול EZwin אין שליטה על אתרי
אינטרנט ומקורות שכאלה, הנך מאשר ומסכים כי EZwin אינה אחראית לזמינותם של אתרי אינטרנט או מקורות
אחרים כלשהם, לתכנים, פרסומות, או חומרים אחרים שנמצאים באתרים או מקורות כאלו. כמו כן הנך מאשר
ומסכים כי EZwin לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה לרבות עגמת נפש שייגרמו
לך או לרכושך עקב חשיפה ו/או שימוש באתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים כאמור, לרבות בכל חומר מהחומרים.

הנך מתחייב לשפות את EZwin, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או
הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

EZwin שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המשחק בכל עת ו/או להפסיקו ללא הודעה מוקדמת.

EZwin לא תהיינה אחראית ולמשתתפים לא תהיה כל תביעה ו/או טענה כלפי EZwin אם מסיבה כלשהי לא
התקבלו במערכת נבחרות מסוימות ו/או פרטים שנשלחו אליה ו/או אם לא זכו בפרס ו/או אם לא קיבלו פרס
שקיבלו הודעה שזכו בו ו/או אם נגרמו להם נזק, הוצאה או הפסד בקשר עם השימוש או אי השימוש בפרס
בו זכו.
כחלק מחלוקת הפרסים, יתכנו עיקובים מעת לעת בקבלתם על ידי הזוכה (אפילו במספר חודשים)!

באם ארעה תקלה ו/או קלקול ו/או אי התאמה בפרס שחולק לזוכה בין עקב תקלה טכנית ובין עקב פגם ו/או
ליקוי ו/או טעות אנוש ו/או כח עליון ו/או פשיטת רגל, או נגרם לזוכה נזק כלשהו בקשר עם הפרס, לא יהווה
הדבר בסיס לכל תביעה או טענה כלשהי כלפי EZwin או כל גורם אחר הקשור במשחק במישרין ו/או בעקיפין.

כתנאי לקבלת זכייתו, מאשר הזוכה כי זכותו לא הושגה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו וכי במידה
ויתברר כי לא היה זכאי לפרס הוא ישיבו ל EZwin מייד עם הדרישה ובלי לפגוע בסעדים ובזכויות של EZwin על
פי כל דין.

באתר מחולקים פרסים למקומות הראשון, השני ושלישי.
במידה ומשתמש זכה בפרס הראשון במחזור מסויים, לא תהיה לו האפשרות לקבל פרס נוסף באם יגיע למקום
הראשון במחזורים נוספים. אך הניקוד יחושב, והוא יוצג כמי שהגיע למקום הראשון.
במידה ומשתמש זכה בפרס הראשון בסבב מסויים, לא תהיה לו האפשרות לקבל פרס נוסף באם יגיע למקום
הראשון בסבבים נוספים. אך הניקוד יחושב, והוא יוצג כמי שהגיע למקום הראשון.
במידה ומשתמש זכה בפרס הראשון בעונה מסויימת, לא תהיה לו האפשרות לקבל פרס נוסף באם יגיע למקום
הראשון בעונות נוספות. אך הניקוד יחושב, והוא יוצג כמי שהגיע למקום הראשון.

כתנאי לקבלת הפרס, מאשר הזוכה ל EZwin  לעשות שימוש בשמו, בתמונתו ובכל פרט מזהה אחר שלו למטרות
פרסומיות ללא תשלום וללא כל מגבלה לרבות מגבלת מדיה ומגבלת זמן.

התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים, והנו חוזה לכל דבר ועניין,  ועצם כניסתך לאתר ו/או השתתפותך
במשחק מהווים הסכמה מלאה לכל האמור בתקנון.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא,
תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

 

לתקנון האתר לחץ כאן

All rights reserved Built by B-com