דף ראשי אודותינו תקנון חסויות צור קשר
אי-מייל: 
סיסמא:
משתמש חדש   שכחתי סיסמא


ראשי -> תקנון

תקנון האתר


האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר. אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.
האתר וכל המידע הכלול בו, לרבות עיצוב האתר, טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, יישומי תוכנה, גרפים, ותמונות,
הוא רכושה של EZwin, למעט לשימושך הפרטי האישי, אינך רשאי להעתיק, להעביר, להפיץ, לתרגם או לאחסן
תוכנו של אתר אינטרנט זה, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא ללא הסכמת EZwin מראש
ובכתב. זכויות הבעלות באתר, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, יוותרו בכל עת בבעלותה של EZwin. כל הזכויות
שלא הוענקו בזאת במפורש שמורות ל EZwin. סימני המסחר וכל הסימנים האחרים המצויים באתר אינטרנט זה
הם סימני מסחר קנייניים של בעליהם. אינך רשאי לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.

אנו רשאים לשנות מעת לעת את האתר, תוכנו, השירותים המוצעים בו, היקפו וזמינותו ללא הודעה מוקדמת ולפי
שיקול דעתנו המוחלט. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי EZwin בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או
תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות בכל עת את סוג המידע והשירותים הניתנים
במסגרת אתר אינטרנט זה, ובכלל זה על ידי הוספת שירותים או הפסקתם, או הפסקה מוחלטת של פעילות האתר.

יתכן כי באתר יופיעו קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם. מאחר ול EZwin אין שליטה על אתרי
אינטרנט ומקורות שכאלה, הנך מאשר ומסכים כי EZwin אינה אחראית לזמינותם של אתרי אינטרנט או מקורות
אחרים כלשהם, לתכנים, פרסומות, או חומרים אחרים שנמצאים באתרים או מקורות כאלו. כמו כן הנך מאשר
ומסכים כי EZwin לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה לרבות עגמת נפש שייגרמו
לך או לרכושך עקב חשיפה ו/או שימוש באתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים כאמור, לרבות בכל חומר מהחומרים.

הנך מתחייב לשפות את EZwin, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או
הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים, והנו חוזה לכל דבר ועניין ועצם כניסתך לאתר מהווה הסכמה מלאה
לכל האמור בתקנון.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא,
תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.


 

לתקנון "ליגת החלומות" לחץ כאן.

All rights reserved Built by B-com